• 000090_BIS_2280.jpg
 • 000100_BIS_2400_33cr.jpg
 • 000200_BIS_2379_33cr.jpg
 • 000300_BIS_2379_33_c2r.jpg
 • 000400_GRU_5698cr.jpg
 • 000500_GRU_5694cr.jpg
 • 000560_GRU_7560_cr.jpg
 • 000570_GRU_7605_cr.jpg
 • 000580_GRU_7596_cr.jpg
 • 000600_GRU_5676cr.jpg
 • 000700_GRU_5675cr.jpg
 • 000800_GRU_5664cr.jpg
 • 000900_GRU_5668cr.jpg
 • 001000-GRU_5685cr.jpg
 • 001100_GRU_5677cr.jpg
 • 001200_BIS_2298_33cr.jpg
 • 001300_BIS_2315_33cr.jpg
 • 001360_GRU_7599_cr.jpg
 • 001370_GRU_7600_cr.jpg
 • 001400_Image00001.jpg
 • 001500_Image00002.jpg
 • 001600_Image00005.jpg
 • 001700_Image00006.jpg
 • 001800_Image00007.jpg
 • 001900_Image00009.jpg
 • 002000_Image00010.jpg
 • 002100_Image00011.jpg
 • 002200_Image00012.jpg
 • 002300_Image00013.jpg
 • 002400_Image00016.jpg

 

''JUGOPREVOZ KRUŠEVAC'' A.D. KRUŠEVAC

oglašava

PROGRAM OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE ''D'' KATEGORIJE

 

Program se sastoji u finansiranju sticanja ''D'' kategorije za upravljanje motornim vozilom od strane ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac. 

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će za odabrane kandidate snositi troškove praktične i teorijske obuke, kao i polaganje ispita. 

Sa kandidatima koji steknu zvanje vozača autobusa, ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će zaključiti ugovor o radu na neodređeno vreme. 

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Državljanstvo Republike Srbije;

 • Zdravstvena sposobnost za vozača autobusa;

 • Srednja stručna sprema (najmanje III stepen);

 • Posedovanje ''C'' kategorije najmanje dve godine;

 • Najviše 40 godina života;

 • Neosuđivanost za dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja;

 • Da kandidatu nije izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva ili nije stupila na snagu do podnošenja zahteva. 

 

Zainteresovani se prijavljuju na adresu ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac, ul. Jug Bogdanova br. 45, 37000 Kruševac ili na e-mail: ksprevoz@tehnicom.net, a uz prijavu se prilaže kratka poslovna biografija (CV), kopija lične karte i kopija vozačke dozvole. 

 

Bliže informacije o sadržaju programa mogu se dobiti putem telefona 037/421-555, lokal 115

ili na sajtu www.jugoprevozks.rs (opcija "Opširnije: Oglašavanje" ispod). 

 

 

 PROGRAM OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE ''D'' KATEGORIJE

 

SADRŽAJ PROGRAMA

Program se sastoji u finansiranju sticanja ''D'' kategorije za upravljanje motornim vozilom od strane ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac, na taj način što će ovo privredno društvo za odabrane kandidate snositi troškove praktične i teorijske obuke, kao i polaganja ispita.

 

USLOVI

Uslovi koje zainteresovana lica moraju da ispune da bi učestvovala u programu su sledeći: 

 • Državljanstvo Republike Srbije;
 • Najviše 40 godina života;
 • Najmanje III stepen školske spreme;
 • Zdravstvena sposobnost za vozača autobusa;
 • Posedovanje vozačke dozvole „C“ kategorije najmanje 2 (dve) godine;
 • Neosuđivanost za dela protiv bezbednosti saobraćaja;
 • Da kandidatu nije izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva ili nije stupila na snagu do podnošenja zahteva.

 

Državljanstvo i godine života dokazuju se odgovarajućom ličnom ispravom, ličnom kartom ili pasošem. 

Stepen školske spreme dokazuje se kopijom svedočanstva. 

Zdravstvena sposobnost se dokazuje lekarskim uverenjem koje izdaje ustanova po izboru poslodavca. 

Posedovanje vozačke dozvole „C“ kategorije dokazuje se kopijom dozvole za upravljanje motornim vozilom. 

Neosuđivanost i nepostojanje zabrane upravljanja motornim vozilom se dokazuje uverenjem nadležne PU MUP-a Republike Srbije. 

 

OBAVEZE ''JUGOPREVOZ KRUŠEVAC'' A.D. KRUŠEVAC

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će u realizaciji ovog programa odabrati auto školu kod koje će kandidat obavljati praktičnu i teorijsku nastavu, kao i polaganje vozačkog ispita. Sa odabranim auto školama ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će zaključiti ugovor o finansiranju obuke i polaganju ispita.

Po sticanju zvanja vozača autobusa, ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će sa kandidatom napraviti zapisnik o plaćenim troškovima koji će činiti sastavni deo ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Sa kandidatom koji uspešno završi obuku i polaganje zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vreme za rad na poslovima vozača autobusa. Kandidat koji zasnuje radni odnos imaće sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu poslodavca ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac.

 

OBAVEZE KANDIDATA

Odabrani kandidat će na poziv ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. 

Kandidat je dužan da ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. obavesti o rasporedu obuke i polaganju ispita koji utvrdi auto škola, kao i da poštuje utvrđene termine. 

Kandidat je dužan da pristupi polaganju ispita i da preduzme sve druge radnje koje su neophodne za pribavljanje dokumenata i isprava o kategoriji. 

Kandidat koji ne završi obuku ili ne pristupi polaganju ili ne položi ispit iz drugog puta dužan je da ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. naknadi sve nastale i isplaćene troškove do odustanka. 

Kandidat koji uspešno okonča obuku i stekne kategoriju za upravljanje autobusom zaključiće ugovor o radu na neodređeno vreme sa poslodavcem ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. 

Kandidat koji na poziv poslodavca ne zaključi ugovor o radu u roku od 8 dana od dana sticanja kategorije dužan je da''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. naknadi sve nastale i isplaćene troškove. 

Kandidat koji zasnuje radni odnos je dužan da savesno i odgovorno obavlja poslove vozača autobusa, da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa, da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti za život i zdravlje i nastanak materijalne štete. 

Kandidat koji zasnuje radni odnos je dužan da kod poslodavca ostane na radu najmanje 3 (tri) godine. 

Kandidat je dužan da ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. naknadi sve troškove stručnog osposobljavanja, zajedno sa zakonskom kamatom do dana isplate, ako mu je u roku od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa po odredbama zakona, odnosno pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa, zabranjeno da obavlja poslove vozača, ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci ili ako mu je izrečena mera bezbednosti, vaspitna ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutan sa rada. 

Kandidat je dužan da ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. naknadi sve troškove stručnog osposobljavanja, zajedno sa zakonskom kamatom do dana isplate, ako mu je u roku od 3 (tri) godine od dana zasnivanja radnog odnosa poslodavac otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog iz člana 179. Zakona o radu i člana 67. Pravilnika o radu kod poslodavca. 

Kandidat koji u roku od 3 (tri) godine od dana zasnivanja radnog odnosa poslodavcu ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. otkaže ugovor o radu dužan je da mu naknadi sve troškove stručnog osposobljavanja, zajedno sa zakonskom kamatom do dana isplate, kao i da plati ugovornu kaznu u visini iznosa svih plaćenih troškova.

Budući poslodavac ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. obezbeđuje zaposlenima permanentnu obuku za obavljanje poslova na kojima su raspoređeni i garantuje sva prava predviđena zakonskim propisima.