• Image00001.jpg
 • Image00002.jpg
 • Image00005.jpg
 • Image00006.jpg
 • Image00007.jpg
 • Image00009.jpg
 • Image00010.jpg
 • Image00011.jpg
 • Image00012.jpg
 • Image00013.jpg
 • Image00016.jpg
 • Image00017.jpg
 • Image00018.jpg

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, ''Jugoprevoz Kruševac'' A.D. Kruševac
ul. Jug Bogdanova br. 45, matični broj 07292660, šifra delatnosti 49.31 objavljuje sledeće

 

O B A V E Š T E N J E
O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE U 2018. godini

 

Nadzorni odbor ''Jugoprevoz Kruševac'' A.D. Kruševac (u daljem tekstu: Društvo), na
sednici održanoj dana 27.11.2018. godine usvojio je Odluku o isplati međudividende,
kojom je utvrdio isplatu međudividende u ukupnom iznosu od 8.957.635,70 dinara.

Bruto međudividenda po jednoj akciji iznosi 117,65 dinara.

Pravo na međudividendu imaju vlasnici akcija čije su akcije registrovane u Centralnom
registru hartija od vrednosti na dan 27.11.2018. godine.

Ukupan broj akcija je 76.138 komada.

Isplata dividende vrši se u iznosu umanjenom za obračunat porez po odbitku koji se
uplaćuje na propisan račun javnih prihoda.

Gotovinska isplata međudividende akcionarima, za koje u Društvu ne postoje validni
podaci o tekućem računu, vrši se radnim danom počev od 25.12.2018. godine u vremenu
od 09 do 13 časova na blagajni društva u Kruševcu, ul Jug Bogdanova br. 45.

Ovo obaveštenje dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i
objavljuje se na internet stranici www.jugoprevozks.rs

 

''Jugoprevoz Kruševac'' A.D.
Generalni direktor
dipl.ing.saobr. Života Cvetković