• Image00001.jpg
 • Image00002.jpg
 • Image00005.jpg
 • Image00006.jpg
 • Image00007.jpg
 • Image00009.jpg
 • Image00010.jpg
 • Image00011.jpg
 • Image00012.jpg
 • Image00013.jpg
 • Image00016.jpg
 • Image00017.jpg
 • Image00018.jpg

OD 08.07.2019 god. (probno do kraja jula 2019-te) UVODI SE AUTOBUS NA LINIJI  EKONOMSKA ŠKOLA - RASADNIK - FONTANA - SPOMENIK - TOPLANA ( RADNI DAN) I TO:

⦁ EKONOMSKA ŠKOLA - TOPLANA   u 625 I 725 

⦁ TOPLANA - EKONOMSKA ŠKOLA u 1510 I 1610 

”Jugoprevoz Kruševac” AD

Obaveštavamo učenike osnovnih i srednjih škola da mesečne karte za mesec JUL i AVGUST 2019. godine mogu da kupe za iznos umanjen 50% od redovne cene, a iste mogu da koriste ceo mesec. 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

 
ZA VREME ĐAČKOG RASPUSTA OD 24.06. DO 30.08.2019. GODINE

NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI:


 

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl.glasnik RS br 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 60. Statuta ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. i Odluke Nadzornog odbora Društva broj 1-1063 od 24.05.2019.god, dana 24.05.2019. godine upućuje se akcionarima

P O Z I V

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara ''Jugoprevoz Kruševac''a.d. održaće se 25.06.2019.god. u poslovnim prostorijama Društva u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova 45, sa početkom u 1200 časova.

Nakon verifikacije učesnika i utvrđivanja kvoruma za punovažan rad, usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, izbora predsednika Skupštine i imenovanja zapisničara i komisije za glasanje, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta

 2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2018.godini

 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu

 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018.godinu

 5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.godinu

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. na dan upućivanja poziva, ima ukupno 76.138 komada običnih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda. Sve odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.jugoprevozks.rs.

Pravo da lično učestvuje u radu skupštine ima akcionar koji na dan liste akcionara 15.06.2019.god. poseduje najmanje 76 akcija, kao i punomoćnik koji na osnovu datih punomoćja zastupa najmanje 76 akcija.

Akcinoar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se sekretaru Društva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% glasova mogu predložiti dopunu dnevnog reda tako što će najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice dostaviti obrazloženje za dopunu dnevnog reda i tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda tako što pitanja dostavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.jugoprevozks.rs, kod Agencije za privredne registre, na internet stranicama Centralnog registra hartija od vrednosti, Beogradske berze AD i Komisije za hartije od vrednosti, i ujedno predstavlja obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Generalni direktor

Misić Zoran, dipl.ecc.

OD 19.04.2019. godine DO 15.10.2019. godine SVAKOG DANA U PERIODU OD 1900 h – 2200 h, ZBOG FORMIRANJA PEŠAČKE ZONE U VIDOVDANSKOJ ULICI (OD SPOMENIKA DO POZORIŠTA), AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ SE USMERAVA NA BALKANSKU, DUŠANOVU I TAKOVSKU.

U TOM PERIODU STAJALIŠTE “SPOMENIK” ISPRED DOMA SINDIKATA SE IZMEŠTA NA STAJALIŠTE “SPOMENIK” ISPRED KOCKE.

NAPOMENA: ULICU ČOLAK ANTINU NIKAKO NE KORISTITI KAO ALTERNATIVNI PRAVAC ZA AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ.

”Jugoprevoz Kruševac” AD

OD 18.3.2019. godine DO DALjNjEG, ZBOG IZVOĐENjA RADOVA NA RASKRSNICI ul. HAJDUK VELjKOVE I ul. PORUČNIKA BOŽIDARA (izgradnja kružnog toka kod restorana Konak), AUTOBUSI SE USMERAVAJU NA ul. VIDOVDANSKU I ul. DUŠANOVU.

 

STAJALIŠTE “RASINSKI TRG - KOSTURNICA” I “EKONOMSKA ŠKOLA” SE PRIVREMENO UKIDAJU I KORISTE SE STAJALIŠTA “FONTANA” I “N. PIJACA – D. GAJIĆ”

”Jugoprevoz Kruševac” AD

OD SUBOTE 02.03.2019. godine SUBOTOM, AUTOBUS NA LINIJI ZDRAVINjE – KRUŠEVAC U 1845h SE POMERA I POLAZI U 2110h IZ ZDRAVINjA

”Jugoprevoz Kruševac” AD

PERONSKE KARTE

Izvršni odbor AD "Jugoprevoz" je u skladu sa zakonskim aktima koji uređuju prevoz putnika i rad autobuskih stanica, doneo odluku o uvođenju naplate ulaska na peronski deo autobuske stanice, tzv. peronske karte. 

Peronsku kartu plaćaju samo oni putnici koji nemaju autobusku kartu za prevoz kupljenu na šalterima "Jugoprevoz"-a (pojedinačnu ili mesečnu). 

Cena peronske karte je 50 dinara. 

"Jugoprevoz Kruševac" AD